მიწის და შენობის გამიჯვნა

გამიჯვნა ეს არის მიწის ან შენობის ფართის გაყოფა,როდესაც ფართობი ერთი პირის საკუთრებაა: წარდგენილ უნდა იქნესშემდეგი საბუთები:
1. განცხადება.
2. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი.
3. ფართობის საკადასტრო ნახაზი.
როდესაც გასამიჯნი ფართი თანასაკუთრებააწარდგენილ უნდა იქნეზ საბუთები:
1. პირადობებიი.
2. საკადასტრო ნახაზი.
3. განცხადება. 
4. თანამესაკუთრეების საერთო საკუთრებაში არსებული ნივთის გაყოფის შესახებ ხელშეკრულება ან სასამართლო გადაწყვეტილება.
საბუთის წარდგენა ხდება იუსტიციის სახლში.ოპერატორთან საბუთების წარდგენის შემდეგ ბანკში იხდოთ მომსახურების საფასურს და ელოდებით მოკლეტექსტურ შეტყობინებას გამიჯვნის დასადასტურებლად.
ალ.ყაზბეგის ქ. 30
ტელ:5 99 39 77 00; 236 99 36